गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
गन्नामास्टर - उस शेतीची नवी दिशा
Date

July 9, 2024

गन्ना मास्टर चे उत्पादने खालील वितरकांच्याकडे उपलब्ध आहेत.

सांगली
वाळवा तालुका
 1. अमोल पाटील
  आष्टा, दुधगाव, शिगाव
  9403964299
 2. अभयसिंह थोरात
  इस्लामपूर, साखराळे, बहे, बोरगाव
  9960337575
 3. अक्षय फसाले
  कमेरी, येल्लूर, येडेनिपाणी, तांदुळवाडी, लाटेगाव, वशी, तुजारपूर
  7498921564
 4. अमोल आडके
  कासेगाव, वाटेगाव,तांबवे,
  9577764343
 5. प्रकाश माने
  ताकारी, बोरगाव, जुनेखेड, रेठरे हरणाक्ष, भवानी नगर
  9960499178
 6. तुषार पाटील
  कवठेपिरान, समडोळी, दुधगाव, सावळवाडी, माळवाडी
  8055019403
 7. सचिन खोत
  येलूर
  9975377781

शिराळा तालुका
 1. विशाल लोहार
  मांगले,चिकुर्डे, कुरळप, लाडेगाव
  9503968041

मिरज तालुका
 1. सुरेश सूर्यवंशी
  सांगली,हरिपूर,धामणी,बामणी, कोथळी,दानोळी, निलजी , सांगलीवाडी
  9921461030
 2. अतिश मेंढे
  मिरज तालुका
  9405570124
 3. श्रीशैल कोठीवाले
  मैशाळ, नरवाड, बेडग, विजयनगर
  9822770682 / 8788082746
 4. सुहास पाटील
  कवलापूर ,बिसूर, खोतवाडी, कवठेएकंद, कर्नाळ, बुधगाव
  9637252940
 5. श्रेयश सायमोते
  कसबे डीग्रज, तुंग, समडोळी, कर्नाळ
  7385186852
 6. तुषार पाटील
  कवठेपिरान
  8055019403

तासगाव तालुका
 1. अमरसिंह मोरे
  श्री अग्रो - विटा ,खानापूर,खरसुंडी
  8275592545
 2. अनिलकुमार शिरोटे
  कवठेएकंद
  9021733712

पलूस तालुका
 1. भरत पाटील
  वसगडे, भिलवडी, नांद्रे,
  9921010107
 2. शरद गायकवाड
  पलूस, विसापूर,पुणदी, मणेराजुरी, शिरगाव, व तासगाव तालुका
  9763230847

विटा तालुका
 1. प्रसाद पवार
  बलवडी,कुंडल, देवराष्ट्र, भाळवणी, वाझर, अळसंद, आंधळी, वांगी
  8605221122
 2. मोहन बाबर
  विटा - साळशिंगे
  8104031242
 3. अमरसिंह मोरे
  श्री अग्रो - विटा ,खानापूर,खरसुंडी, आटपाडी, तासगाव
  8275592545

कडेगाव तालुका
 1. अमर शिंदे
  कडेपुर, कडेगाव, चिखली
  8830945361
 2. ओंकार होनमाने
  देवराष्ट्रे, ताकारी, कुंभारगाव, रामापूर
  7058416342

आटपाडी तालुका
 1. आकाश भिंगे
  आटपाडी तालुका
  9922975555
 2. अमरसिंह मोरे
  श्री अग्रो - विटा ,खानापूर,खरसुंडी
  8275592545

कवठेमहांकाळ तालुका
 1. अनिल जाधव
  शिरढोन
  9172749322

जत तालुका
 1. बाळू कोंडीकिरे
  जत
  9763331441

सातारा
 1. अमोल मोहिते
  कार्वे, रेठरे कारखाना, आटके, शेणोली
  9049343131 / 9689473434
 2. अक्षय पाटील
  काले, उंडाळे,वाठार, कोळे, येरवळे
  8888231312
 3. प्रीतम नलवडे
  पाटण, उंब्रज, मल्हारपेठ, ढेबेवाडी, सुपने
  8408805661
 4. उमेश माने
  सातारा, रहिमतपूर, करंजे नाका, चिंचणेर, कि. वाठार
  7387274114
 5. केतन काळे
  कोरेगाव, पुसेगाव ,सातारा रोड, वाठार (स्टे)
  9921575849
 6. नितीन मिठारे
  आंबवडे, खटाव, गोपूज कारखाना
  9763291223
 7. अजित पवार
  पाचवड, खंडाळा-वाई तालुका, चिंदवली
  9763555123
 8. दीपक डोंबाळे
  फलटण,शिरवळ, लोणंद, नीरा, खंडाळा,
  9767330474
 9. गणेश पवार
  फलटण तालुका
  9921991819
 10. महेश बर्गे
  कराड,उंब्रज, पुसेसावळी
  9922943901
 11. कृषीवर्धन अग्रो
  काशीळ
  8180974905
 12. मनोज शिंदे
  लिंब, गोवे, मालगाव, शिवथर, आनेवाडी, आरफळ
  7588381934
 13. राजेश इंदलकर
  कळंबे, नुने, माळवाडी, हमदाबाज, वेण्णानगर
  9823576923
 14. नवनाथ घाडगे
  सातारा,नागठाणे,पुसेगाव, वेणेगाव, शेंद्रे, कामेरी, अपशिंगे, निनाम, अतीत
  9850975783
 15. नवनाथ माने
  खटाव
  9112453115

सोलापूर
 1. अजय अटकळे
  पंढरपूर
  9623103939
 2. विनोद चव्हाण
  टेंभुर्णी, इंदापूर
  9881144444
 3. अनुप पंचवाघ
  माळशिरस, नातेपुते, म्हसवड
  9156816916 / 7710086032
 4. गणेश बाबर
  वेळापूर, अकलूज, पाळीव, सांगोला, मंगळवेढा
  9096563546
 5. महावीर सावळे
  माढा,रिधोरे
  9834997231
 6. संकेत मदने
  इंदापूर,लोणी,देवकरच,भावडी,पळसदेव,चांदगाव
  8308532562
 7. संजय कोठावले
  करमाळा
  9850347421
 8. महेश बंडगर
  अक्कलकोट,द.सोलापूर
  9730367706
 9. आबासाहेब बंडगर
  इंदापूर,भिगवण
  9326083001
 10. युवराज कोकरे
  सोलापूर
  9921929911

अहमदनगर/अहिल्या नगर
 1. रितेश डुबे
  अहमदनगर
  9112164072
 2. शुभम वाकचौरे
  संगमनेर व अकोले तालुका
  8698649297
 3. विनोद जुंदरे
  श्रीरामपूर
  9665841103
 4. अविनाश आढाव
  राहुरी, नेवासा, श्रीरामपूर, अहमदनगर जिल्हा
  9923456096 / 9403184434
 5. दत्तात्रय काळे
  श्रीरामपूर
  9822938358
 6. नवनाथ धस
  पैठण/ नेवासा
  8605599183
 7. संतोष परकाले
  श्रीगोंदा
  9860687998
 8. अक्षय धस
  पैठण/ नेवासा
  9623560989

औरंगाबाद/संभाजी नगर
 1. दादा वेताळ
  खुलताबाद,फुलंब्री,कन्नड,वेरूळ,सिल्लोड
  9421013837

उस्मानाबाद/धाराशिव
 1. सुहास देशमुख
  उस्मानाबाद / धाराशिव
  9405409393
 2. नानासाहेब रोचकरी
  तुळजापूर तालुका व लोहारा तालुका व करजखेडा,पाटोदा .
  9272500000
 3. शितल चव्हाण
  कळंब,ढोकी,येडशी, परंडा-वाशी
  9420689968
 4. अविनाश पाटील
  उमरगा तालुका
  7057211928

बीड
 1. महेश कसले
  अंबेजोगाई, केज, धारूर,
  7058555333
 2. राजेश कोळेकर
  परळी वैजनाथ,सोनपेठ,गंगाखेड, शिरसाळा
  9921711172 / 7083884888
 3. वैजनाथ तोगे
  साळींबा,वडवणी
  9890459723
 4. विजय तौर
  गेवराई
  9527967777

लातुर
 1. चेतन कदम
  लातूर,रेनापुर,बनसारोळा,देवळा मुरुड,तांदुळजा, रांजणी
  9890744900
 2. विनोद मोमले
  लातूर,उदगीर,अहमदपूर, देवणी
  8275005630
 3. महेश कसले
  लातूर
  9970023777 / 7058555333
 4. प्रसाद देशमुख
  निलंगा
  8623867776

नांदेड,हिंगोली
 1. सखाराम बोकारे पाटील
  नांदेड, हिंगोली,वसमत, अर्धापूर, लोहा, हदगाव, मुदखेड, पूर्णा, भोकर
  9860379878
 2. बाळासाहेब कदम
  झेरोफाटा, वसमत तालुका
  8007964499 / 7058555333

यवतमाळ
 1. आशिष भगत
  यवतमाळ, आर्णी, बाभूळगाव, पाढरकवडा .
  8275300124 / 9370397025

परभणी
 1. गजानन बिडगर
  परभणी,मानवत,पाथरी,गंगाखेड,पालम
  9421720795
 2. बंटी भालेराव
  पूर्णा, औंढा
  9763356276 / 7020742038
 3. सदाशिव शिंदे
  पाथरी तालुका, सेलू, सोनपेठ, मानवत
  9096951473

नंदुरबार
 1. ललित पाटील
  शाहदा,तळोदा, नवापूर, नंदुरबार
  9689978434

जालना
 1. विशाल उंडे
  अंबड तालुका
  8668625104
 2. सोमनाथ माटे
  घनसावंगी तालुका,आष्टी,परतूर
  8766748216

नाशिक
 1. रोहिदास गवळी
  दिंडोरी व निफाड
  9767787910

वर्धा
 1. कमलेश दौलतकर
  वर्धा
  9970103908
कर्नाटक
 1. विजय मगदूम
  सिदनाळ निपाणी सर्व कर्नाटक
  9448270505
 2. नयन पाटील
  कागवाड, उगार, शेडशाळ, गणेशवाडी, शेडबाळ, मंगसोळी, कुडची
  9986267585
 3. आदिनाथ हुल्ले
  घटप्रभा ,कब्बूर,रायबाग ,बेल्लद बागेवडी
  8152067286 / 9972073485
 4. अजिंक्य हसुरे
  हरुगिरी,उगार, तेरदाळ,दरूर
  9341431008
 5. मनोज कोप्पनवार
  भोज, कारदगा, बेडकिहाळ, शमनेवाडी
  9901545109
 6. आर.बी नानदी
  गोकाक
  9980245822
 7. कल्ल्या संकंणावर
  बागलकोट
  9945651531
 8. अक्षय एकीवाटे
  शिरगुप्पी, मांजरी, चांदुर, जुगुळ
  8431301008
 9. नयन पाटील
  कागवाड, उगार, शेडशाळ, गणेशवाडी
  9986267585

कोल्हापूर
शिरोळ तालुका
 1. प्रशांत मादनाईक
  जयसिंगपूर,कोथळी, उदगाव, उमळवाड,चिंचवाड
  7276877094
 2. राजेंद्र पाटील
  नांदणी, जयसिंगपूर
  8329473214
 3. अभिनंदन पाटील
  कुरुंदवाड अकिवाट, हेरवाड
  7020743170
 4. महेश जाधव
  शिरोळ शहर
  8637779711
 5. वैभव बलवान
  कुरुंदवाड,हेरवाड, हेरवाड, टाकळी,राजापूर, कवठेगुलंद, शिरटी, आलास
  9730323376
 6. सुभाष बिरनाळे
  अब्दुल लाट, इचलकरंजी
  9960999264
 7. नयन पाटील
  शेडशाळ, नरवाड, गणेशवाडी,
  9986267585

हातकणंगले तालुका
 1. सुभाष बिरनाळे
  इचलकरंजी,अब्दुल लाट
  9960999264
 2. प्रदीप पाटील
  हातकणंगले, निम शिरगाव, आळते, तमदलगे, मजले कुंभोज
  9960601442
 3. विनीत पाच्छापूर
  हुपरी,येळगुड, रुई, इंगळी, रांगोळी, रेंदाळ,मांगूर
  8055496699
 4. प्रणव किनिंगे
  रुकडी, माणगाव,चोकाक,
  9511244248
 5. शामकांत चव्हाण
  नेज,शिवपुरी,मजले,आळते, हातकणंगले
  9420111315
 6. अभिजित देसाई
  भेंडवडे,वडगाव,
  9284026575
 7. शीतल पाटील
  यळगुड
  7075461008 / 9172709108
 8. गणेश मगदूम
  इंगळी
  9284327321 / 8975838344

कागल तालुका
 1. दीपक चौगुले
  कागल तालुका
  9049995757
 2. चंद्रकांत पाटील
  सांगाव, सुळकुड
  9850177021
 3. सुर्यकांत खेडे
  अन्नूर म्हकवे,चिखली, मंडलिक कारखाना
  9518344028
 4. प्रशांत कदम
  खडकेवाडा, चिखली, लिंगनूर, हमिदवाडा, गलगले, कौलगे
  9545673673

करवीर तालुका
 1. बाहुबली सौदे
  वसगडे, कोल्हापूर, पट्टणकोडोली .,सांगवडे, मुडशिंगी
  9130356535
 2. आजरा तालुका
  सूर्यकांत दोरुगडे
  8275448874
 3. राधानगरी तालुका
  सुहास पाटील
  8007110095
 4. सर्जेराव नारकर
  शाहूवाडी तालुका
  9130355575
 5. शिवानंद पाटील
  गडहिंग्लज
  9766974690
 6. विश्वजीत सावंत
  गडहिंग्लज
  9408097576
 7. पन्हाळा
  प्रकाश पाटील
  पारगाव-कोडोली , वारणा, तळसंदे, पाडळी
  8830589154 / 9860457000

पुणे जिल्हा
 1. निलेश जाधव
  पुणे जिल्हा, दौंड तालुका, हवेली, नारायणगाव, आळेफाटा, खेड,श्रीगोंदा
  9823192127
 2. श्रीकांत पडारी
  बारामती तालुका
  9762243636
 3. अविनाश शेळके
  केडगाव, चौफुला, दापोडी, पारगाव, न्हावरा, वरवंड
  9503196819
 4. स्वप्निल घुले
  पुणे,हवेली तालुका,यवत,वाळकी,विठ्ठलवाडी,कोरेगाव-भीमा,आळंदी,पुरंदर, सासवड,जेजुरी,लोनिकंद, राहू,उरळीकांचन.
  9028533518
 5. धनंजय थोरात
  शिरूर,शिक्रापूर,आंबेगाव,जुन्नर,पारनेर, नारायणगाव
  8888066133 / 8329207596
 6. श्रीकृष्ण जाचक
  चाकण,राजगुरुनगर,नारायणगाव,मावळ जुन्नर,मंचर,कोरेगाव
  8482806755
 7. दीपक डोंबाळे
  नीरा
  9767330474
 8. संदीप आठवले
  रावणगाव मळद नंदादेवी खडकी  कुरकुम जिरेगाव कौठळी
  9823234696
 9. संभाजी आहिनावे
  जुन्नर तालुका
  9422080265
 10. प्रमोद गवळी
  पारगाव, हातवळण, कडेठाण, कानगाव, मांडवगण फराटा
  8668488094
 11. श्रीकांत जगताप
  सासवड, जेजुरी, मांडकी, वीर, वाल्हे, परिंचे
  9823361037
 12. आबासाहेब बंडगर
  इंदापूर, भिगवन
  9326083001

गुजरात
 1. संकेत पटेल
  कामरेज
  9898348866